SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. Obchodný názov: Miriam Drobná (Fitness Beauty, Sport House, Spinning Trnava) Sídlo: B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava IČO prevádzkovateľa: 34 327 066 (ďalej len prevádzkovateľ)

V súlade s § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. týmto dávam svoj súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie vyššie uvedených osobných údajov za účelom evidencie medzi zákazníkmi športového centra a tvorby štatistík v informačnom systéme Karta Zákazníka.

Súhlas poskytujem na dobu neurčitú odo dňa registrácie. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje boli poslytnuté slobodne a v rozsahu v akom boli poskytnuté sú pravdivé a správne a za nepravdivosť osobných údajov zodpovedám v zmysle §68 ods. 7, písm. b) zákona.

Tento súhlas môže byť odvolaný doručením písomného oznámenia o odvolaní Súhlasu so spracovaním osobných údajov na adresu spoločnosti Miriam Drobná, B. S. Timravy 1, 917 01 Trnava. V prípade odvolania Súhlasu so spracovaním osobných údajov bude registrácia a všetky výhody z nej plynúce zrušené.

Zároveň súhlasím/nesúhlasím (nehodiace sa preškrtnite) so zasielaním obchodných oznámení, obchodno prevádzkových informácií a informačných novinkách a službách športového centra na poskytnuté adresy, vrátane elektronických.

Poučenie dotknutej osoby: Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať: opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania ak došlo k porušeniu zákona, blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby. Ostatné práva dotknutej osoby upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Kontraindikácie na všetky služby: Opuchy spôsobené ochoreniami srdca, pečeňe, ľadvín, akútne vírusové alebo bakteriálne ochorenia, akútne žilové ochorenia, tehotenstvo, onkologické ochorenia. Cvičenie je doporučené len zdravým klientom. V prípade zdravotných ťažkostí sa poraďte s lekárom. Za komplikácie spôsobené cvičením si klient zodpovedá sám. Osoby mladšie ako 12 rokov môžu cvičiť v sprievode osoby staršej ako 18 rokov.